Lab of Dynamic Nano Assembly
Prof. Daishun Ling's Group

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
<2016
Books

147. Ruixue Xiao, Jian Zeng**, Fangyuan Li**, and Daishun Ling*, Gold-semiconductor nanohybrids as advanced photo-therapeutics, Nanomedicine, 2023, in press.

WX20230814-172450@2x.png

146. Yawen Liu#, Yushu Li#, Qiyue Wang, Jing Ren, Chao Ye, Fangyuan Li, Shengjie Ling*, Yilun Liu*, and Daishun Ling*,Biomimetic silk architectures outperform animal horns in strength and toughness,Advanced science,2023, in press.

WX20230802-123022@2x.png

145. Lilan Xu#, Jiafu Mu#, Zhiyuan Ma#, Peihua Lin#, Fan Xia, Xi Hu, Jiahe Wu, Jian Cao, Shanbiao Liu, Tianchen Huang, Daishun Ling*, Jianqing Gao*, and Fangyuan Li*, Nanozyme-integrated thermoresponsive in situ forming hydrogel enhances mesenchymal stem cell viability and paracrine effect for efficient spinal cord repair,ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, in press.      

图片 1.png

144. Haibin Wu#, Min Wei#, Shen Hu#, Pu Cheng, Shuhan Shi, Fan Xia, Lenan Xu, Lina Yin, Guang Liang*, Fangyuan Li*, Daishun Ling*, A Photomodulable Bacteriophage-Spike Nanozyme Enables Dually Enhanced Biofilm Penetration and Bacterial Capture for Photothermal-Boosted Catalytic Therapy of MRSA Infections, Advanced Science, 2023, e2301694.

WX20230523-205320@2x.png

143. Dao Shi#, Nan Wang#, Jie Zhang#, Xi Hu, Qiyue Wang, Ruixue Xiao, Baoyue Ding*, Fangyuan Li*, Daishun Ling*, Tumor-responsive dynamic nanoassemblies for boosted photoimmunotherapy, Nano research, in press.

WechatIMG1110.png

142. Qiyue Wang#, Hui Du#, Fangyuan Li*, and Daishun Ling*, Nano-metamaterial: a state-of-the-art material for magnetic resonance imaging, Small Science, 2023, e2300015.

WX20230504-202409@2x.png

141. Qiyue Wang, Pengzhan Wang, Canyu Huang, Sirui Cui, Shengfei Yang, Fangyuan Li*, and Daishun Ling*, Inorganic ion-sensitive imaging probes for biomedical applications, Chemical Communications, 2023, 59, 5807-5822.

WX20230412-105703@2x.pngPrev 1 2 Next

135. Fangyuan Li#, Heng Sun#, Jiafeng Ren#, Bo Zhang#, Xi Hu, Chunyan Fang, Jiyoung Lee, Hongzhou Gu, Daishun Ling*, A nuclease-mimetic platinum nanozyme induces concurrent DNA platination and oxidative cleavage to overcome cancer drug resistance, Nature Communications, 2022, 13 (1), 1-16.

135.jpg

134. Xi Hu#, Yu Sun#, Xiaoqi Zhou, Bo Zhang, Hanxi Guan, Fan Xia, Shuangying Gui, Xueqian Kong, Fangyuan Li*, and Daishun Ling*, Insight into drug loading regulated micellar rigidity by nuclear magnetic resonance, ACS Nano, 2022, 16 (12), 21407-21416.

WX20221114-093108@2x.png

133. Min Wei#, Jiahe Wu#, Heng Sun#, Bo Zhang#, Xi Hu, Qiyue Wang, Bowen Li, Lilan Xu, Teng Ma, Jianqing Gao*, Fangyuan Li*, Daishun Ling*, An enzymatic antibiotic adjuvant modulates the infectious microenvironment to overcome antimicrobial resistance of pathogens, Small, 2022, 2205471. Back Cover

1B343475-89FB-46B9-8337-E629411141B9.jpegWechatIMG3.png

132. Hui Du#, Qiyue Wang#, Zeyu Liang, Qilong Li, Fangyuan Li*, Daishun Ling*. Designed fabrication of magnetic nanoprobes for ultra-high-field magnetic resonance imaging, Nanoscale, 2022, 14 (47), 17483-17499.

131. Qiyue Wang#, Shengfei Yang#, Fangyuan Li*, and Daishun Ling*. Nature-inspired K+-sensitive imaging probes for biomedical applications, Interdisciplinary Medicine, 2022, e20220004.130. Guanhua Xu, Mengmeng Li, Qiyue Wang, Feng Feng, Qi Lou, Yi Hou, Junfeng Hui, Peisen Zhang, Li Wang, Li Yao*, Shijie Qin, Xiaoping Ouyang, Dazhuan Wu, Daishun Ling* and Xiuyu Wang*. A dual-kinetic control strategy for designing nano-metamaterialsnovel class of metamaterials with both characteristic and whole sizes of nanoscale, Advanced science, 2022, 2205595.

130.jpg

129. Lingxiao Zhang#, Jing Zhao#, Xi Hu#, Chenhan Wang#, Yingbo Jia, Chaojie Zhu, Shangzhi Xie, Jiyoung Lee, Fangyuan Li*, and Daishun Ling*. A Peritumorally Injected Immunomodulating Adjuvant Elicits Robust and Safe Metalloimmunotherapy Against Solid Tumors, Advanced Materials, 2022, in press.

微信图片_20220820100445.png

128. Yamin Liu#, Qiyue Wang#, Fangyuan Li, Daishun Ling*. Nature-inspired supramolecular assemblies for precise biomedical imaging and therapy, Acta Pharmaceutica Sinica B, 2022, in press.

微信图片_20220627101323.png

127. Fan Xia#, Xi Hu#, Bo Zhang#, Xun Wang#, Yunan Guan, Peihua Lin, Zhiyuan Ma, Jianpeng Sheng, Daishun Ling*, and Fangyuan Li*. Ultrasmall Ruthenium Nanoparticles with Boosted Antioxidant Activity Upregulate Regulatory T Cells for Highly Efficient Liver Injury Therapy, Small, 2022, in press.

微信图片_20220610211520.jpg

126. Haibin Wu#, Fan Xia#, Lingxiao Zhang#, Chunyan Fang, Jiyoung Lee, Linji Gong, Jianqing Gao*, Daishun Ling*, Fangyuan Li*. A ROS-Sensitive Nanozyme-Augmented Photoacoustic Nanoprobe for Early Diagnosis and Therapy of Acute Liver Failure, Advanced Materials, 2022, 34 (7), 2108348.

adma.jpg

125. Xi Hu#, Nan Wang#, Xia Guo#, Zeyu Liang#, Heng Sun, Hongwei Liao, Fan Xia, Yunan Guan, Jiyoung Lee, Daishun Ling*, Fangyuan Li*. A Sub-Nanostructural Transformable Nanozyme for Tumor Photocatalytic Therapy, Nano-Micro Letters, 2022, 14 (1), 101.

2022-03-21_174325.png

124. Qiyue Wang#, Fangyuan Li#*, Zeyu Liang, Hongwei Liao, Bo Zhang, Peihua Lin, Xun Liu, Shen Hu, Jiyoung Lee, Daishun Ling*. A K+-sensitive AND-gate dual-mode imaging probe for simultaneous tumor imaging and malignancy identification, National Science Review, 2022, in press.

微信图片_20220215135912.png

123. Daishun Ling*, Guangjun Nie*, Editorial to Dynamic Nanoassembly-based Drug Delivery Systems, Advanced Drug Delivery Reviews, 2022, 114345, in press. https://doi.org/ 10.1016/j.addr.2022.114345


122. Youkun Zheng#,Min Wei#,Haibin Wu,Fangyuan Li*Daishun Ling*,Antibacterial metal nanocluster, Journal of Nanobiotechnology,in press.


121. 李方园,王绮玥,樊春海,凌代舜,DNA 介导的功能性纳米组装体及其生物医学应用进展,中国基础科学,2022,已录用。


120. 王绮玥#,夏凡#,李方园,戴志飞,凌代舜,纳米影像探针发展现状与未来趋势,中国基础科学,2022,已录用。

119. Xi Hu#, Fangyuan Li#, Fan Xia, Qiyue Wang, Peihua Lin, Min Wei, Linji Gong, Liang Ee Low, Ji Young Lee, Daishun Ling*. Dynamic nanoassembly-based drug delivery system (DNDDS): Learning from nature, Advanced Drug Delivery Reviews, 2021, 175, 113830.

1.jpg

118. Lingxiao Zhang#, Heng Sun#, Jing Zhao, Jiyoung Lee , Liang Ee Low, Linji Gong, Ying Chen, Nan Wang, Chaojie Zhu, Peihua Lin, Zeyu Liang, Min Wei, Daishun Ling, Fangyuan Li*. Dynamic nanoassemblies for imaging and therapy of neurological disorders, Advanced Drug Delivery Reviews, 2021, 175, 113832.

微信图片_20210612193529.png


117. Zeyu Liang#, Qiyue Wang#, Hongwei Liao#, Meng Zhao, Jiyoung Lee, Chuang Yang, Fangyuan Li, Daishun Ling*, Artificially engineered antiferromagnetic nanoprobes for ultra-sensitive histopathological level magnetic resonance imaging, Nature Communications, 2021, 12, 3840.

NC-主页图(1).png


116. Qinjie Weng#, Heng Sun#, Chunyan Fang#, Fan Xia, Hongwei Liao, Jiyoung Lee, Jincheng Wang, An Xie, Jiafeng Ren, Xia Guo, Fangyuan Li, Bo Yang, Daishun Ling*. Catalytic activity tunable ceria nanoparticles prevent chemotherapy-induced acute kidney injury without interference with chemotherapeutics, Nature Communications, 2021, 12, 1436.

8.jpg


115. Heng Sun#, Yan Zhong#, Xiandi Zhu#, Hongwei Liao#, Jiyoung Lee, Ying Chen, Lijuan Ma, Jiafeng Ren, Meng Zhao, Mengjiao Tu, Fangyuan Li, Hong Zhang, Mei Tian*, Daishun Ling*. A Tauopathy-Homing and Autophagy-Activating Nanoassembly for Specific Clearance of Pathogenic Tau in Alzheimer's Disease. ACS Nano, 2021, 15(3), 5263-5275.

图片1.jpg


114. Anran Yuan#, Fan Xia#, Qiong Bian, Haibin Wu, Yueting Gu, Tao Wang, Ruxuan Wang, Lingling Huang, Qiaoling Huang, Yuefeng Rao, Daishun Ling, Fangyuan Li*, Jianqing Gao*. Ceria Nanozymes-Integrated Microneedles Reshape the Perifollicular Microenvironment for Androgenetic Alopecia Treatment, ACS Nano, 2021, 15(8), 13759-13769.


113. Peihua Lin#, Mengda Cao#, Fan Xia, Hongwei Liao, Heng Sun, Qiyue Wang, Jiyoung Lee, Yan Zhou, Yunan Guan, Cheng Zhang, Zhiqiang Xu, Fangyuan Li*, Ji-Fu Wei*, Daishun Ling*. A Phosphatase-Mimetic Nano-Stabilizer of Mast Cells for Long-Term Prevention of Allergic Disease, Advanced Science, 2021, 8(8), 2004115.

图片2.jpg


112. Ting Huang# , Tianyuan Zhang#* , Xinchi Jiang, Ai Li, Yuanqin Su, Qiong Bian, Honghui Wu, Ruyi Lin, Ni Li, Hongcui Cao, Daishun Ling, Jinqiang Wang, Yasuhiko Tabata, Zhen Gu*, Jianqing Gao*. Iron oxide nanoparticles augment the intercellular mitochondrial transfer–mediated therapy, Science Advances, 2021, 7(40), eabj0534.


111. Seungyong Shin, Jiyoung Lee, Jieun Han, Fangyuan Li, Daishun Ling, Wooram Park#. Tumor Microenvironment Modulating Functional Nanoparticles for Effective Cancer Treatments, Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2021, 19(2), 205-219.

Prev 1 2 Next

97. Jianan Liu#, Fangyuan Li#, Yi Wang#, Limin Pan#, Peihua Lin, Bo Zhang, Yanrong Zheng, Yingwei Xu, Hongwei Liao, Giho Ko, Fan Fei, Cenglin Xu, Yang Du, Kwangsoo Shin, Dokyoon Kim, Sung-Soo Jang, Hee Jung Chung, He Tian, Qi Wang, Wei Guo, Jwa-Min Nam, Zhong Chen*, Taeghwan Hyeon*, Daishun Ling*, A Sensitive and Specific Nanosensor for Monitoring Extracellular Potassium Levels in the Brain, Nature Nanotechnology, 2020, 15, 321–330.

图片1.jpg


96. Jin Wang#, Yinhang Jia#, Qiyue Wang#, Zeyu Liang#, Guangxu Han, Zejun Wang, Jiyoung Lee, Meng Zhao, Fangyuan Li, Ruiliang Bai*, Daishun Ling*, An Ultra-High Field-Tailored T1-T2 Dual-Mode MRI Contrast Agent for High-Performance Vascular Imaging, Advanced Materials, 2020, 3, 2004917.


adma202004917-fig-0001-m (1).jpg


95. Xi Hu#, Fan Xia, Jiyoung Lee, Fangyuan Li, Xiaoyang Lu, Xiaozhen Zhuo, Guangjun Nie*, Daishun Ling*, Tailor-Made Nanomaterials for Diagnosis and Therapy of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, Advanced Science, 2020, 8, 2002545

TOC.jpg


94. Meng Zhao#, Zeyu Liang#, Bo Zhang#, Qiyue Wang#, Jiyoung Lee, Fangyuan Li, Qi Wang, Da Ma, Daishun Ling*, A Supramolecular Container-Mediated Surface Engineering Approach for Regulating the Biological Targeting Effect of Nanoparticles, Nano Letters, 2020, 20(11), 7941–7947

主图.jpg


93. Fangyuan Li#, Yueping Qiu#, Fan Xia#, Heng Sun, Hongwei Liao, An Xie, Jiyoung Lee, Peihua Lin, Min Wei, Yanfei Shao, Bo Yang, Qinjie Weng*, Daishun Ling*, Dual Detoxification and Inflammatory Regulation by Ceria Nanozymes for Drug-Induced Liver Injury Therapy, Nano Today, 2020, 35, 100925.

TOC-0621.jpg


92. Peihua Lin, Jiyoung Lee, Ying Chen, Fangyuan Li*, Daishun Ling*, Nanotechnology Enabled Metal-Ion-Based Disease Diagnostics, Science Bulletin, 2020, 65(19), 1587-1589.

science bulletin2020.jpg


91. Yang Du, Chuang Yang, Fangyuan Li*, Hongwei Liao, Zheng Chen, Peihua Lin, Nan Wang, Yan Zhou, Ji Young Lee, Qiang Ding*, Daishun Ling* , Core-Shell-Satellite Nanomaces as Remotely Controlled Self-Fueling Fenton Reagents for Imaging-Guided Triple-Negative Breast Cancer-Specific Therapy, Small, 2020, 16, 2002537.   Back Inside Cover

image.pngPrev 1 2 3 Next
Prev 1 2 Next

59. Fangyuan Li#, Yang Du#, Jianan Liu#, Heng Sun, Jin Wang, Ruiqing Li, Dokyoon Kim, Taeghwan Hyeon, Daishun Ling*, Responsive Assembly of Upconversion Nanoparticles for pH-Activated and Near-Infrared-Triggered Photodynamic Therapy of Deep Tumors, Advanced Materials, 2018, 30(35), 1802808 Frontispiece Cover

图片4.png


58. Jingxiong Lu, Jihong Sun, Fangyuan Li, Jin Wang, Jianan Liu, Dokyoon Kim, Chunhai Fan, Taeghwan Hyeon, Daishun Ling*, Highly Sensitive Diagnosis of Small Hepatocellular Carcinoma Using pH-Responsive Iron Oxide Nanocluster Assemblies,Journal of the American Chemical Society, 2018, 140 (32), 10071–10074

JACS.jpeg


57. Shuaifei Wang#, Fangyuan Li#, Ruirui Qiao#, Xi Hu, Hongwei Liao, Lumin Chen, Jiahe Wu, Haibin Wu, Meng Zhao, Jianan Liu, Rui Chen, Xibo Ma, Dokyoon Kim, Jihong Sun, Thomas P. Davis, Chunying Chen, Jie Tian, Taeghwan Hyeon, Daishun Ling*, Arginine-Rich Manganese Silicate Nanobubbles as a Ferroptosis-Inducing Agent for Tumor-Targeted Theranostics, ACS Nano, 2018, 12 (12), 12380–12392


toc-ACS Nano.png


56. Qing Chen#, Yang Du#, Kai Zhang#, Zeyu Liang#, Jinquan Li, Hao Yu, Rong Ren, Jin Feng, Zhiming Jin, Fangyuan Li, Jihong Sun, Min Zhou, Qinggang He, Xiaolian Sun, Hong Zhang, Mei Tian*, Daishun Ling*, Tau-Targeted Multifunctional Nanocomposite for Combinational Therapy of Alzheimer's Disease, ACS Nano, 2018,12,1321-1338


ACS Nano-Du-TOC.jpg


55. Xi Hu#, Jihong Sun#, Fangyuan Li#, Ruiqing Li, Jiahe Wu, Jie He, Nan Wang, Jianan Liu, Shuaifei Wang, Fei Zhou, Xiaolian Sun, Dokyoon Kim, Taeghwan Hyeon, Daishun Ling*, Renal-Clearable Hollow Bismuth Subcarbonate Nanotubes for Tumor Targeted Computed Tomography Imaging and Chemoradiotherapy, Nano Letters, 2018, 18, 1196-1204

nano letter.jpeg


54. Xi Hu, Fangyuan Li*, Shuying Wang, Fan Xia, Daishun Ling*, Biological Stimulus-Driven Assembly/Disassembly of Functional Nanoparticles for Targeted Delivery, Controlled Activation and Bioelimination,Advanced Healthcare Materials, 2018, 1800359   Front Cover                                     


53. Jingxiong Lu, Jin Wang, Daishun Ling*, Surface Engineering of Nanoparticles for Targeted Delivery to Hepatocellular Carcinoma, Small, 2018, 14, 1702037

54 SMALL.jpg

Prev 1 2 Next

41. Zejun Wang#, Yao Fu#, Zhengzhong Kang#, Xiaoguo Liu#, Nan Chen*, Qi Wang, Yaoquan Tu, Lihua Wang, Shiping Song, Daishun Ling, Haiyun Song, Xueqian Kong*, Chunhai Fan*, Organelle-Specific Triggered Release of Immunostimulatory Oligonucleotides from Intrinsically Coordinated DNA–Metal–Organic Frameworks with Soluble Exoskeleton, Journal of American Chemical Society, 2017, 139(44), 15784-15791


40. Tao Yang#, Hengte Ke#, Qiaoli Wang#, Yong'an Tang, Yibin Deng, Hong Yang, Xiangliang Yang, Peng Yang, Daishun Ling, Chunying Chen, Yuliang Zhao, Hong Wu*, Huabing Chen*, Bifunctional Tellurium Nanodots for Photo-Induced Synergistic Cancer Therapy, ACS Nano, 2017, 11(10), 10012-10024


39. Tingting Wang#, Yongyong Song#, Wencheng Zhang#, Zeyu Wu*, Fei Li, Yang Su, Yi Yang, Fangyuan Li, Pengpeng Chen, Jing Wang, Qiang Wu, Xiaolian Sun, Yang Lu*, Daishun Ling*, Stable Gold Nanorods Conjugated Liposomal Podophyllotoxin Nanocomposites for Synergistic Chemo-Photothermal Cancer Therapy, Journal of Biomedical Nanotechnology, 2017, 13(11), 1435-1445


38. Fangyuan Li, Zeyu Liang, Daishun Ling*, Smart Organic-Inorganic Nanogels for Activatable Theranostics, Current Medicinal Chemistry, 2019, 26(8),1366-1376


37. Ye Tian, Xiaoshuang Wei, Zhijian Wang, Pengju Pan*, Fangyuan Li, Daishun Ling, Ziliang Wu*, Qiang Zheng, A Facile Approach to Prepare Tough and Responsive Ultrathin Physical Hydrogel Films as Artificial Muscles, ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(39), 34349–34355


36. Yang Lu#, Yunjun Xu#, Guobing Zhang#, Daishun Ling#, Mingquan Wang, Yong Zhou, YaDong Wu, Tao Wu, Michael J. Hackett, Byung Hyo Kim, Hogeun Chang, Jonghoon Kim, Xintian Hu, Liang Dong, Nohyun Lee, Fangyuan Li, Jiacai He, Li Zhang, Huiqin Wen, Bo Yang, Seung Hong Choi*, Taeghwan Hyeon*, Duohong Zou*, Iron Oxide Nanoclusters for T1 Magnetic Resonance Imaging of Non-Human Primates, Nature Biomedical Engineering, 2017, 1(8), 637-643


35. Taegyu Kang#, Fangyuan Li#, Seungmin Baik#, Wei Shao, Daishun Ling*, Taeghwan Hyeon*, Surface Design of Magnetic Nanoparticles for Stimuli-Responsive Cancer Imaging and Therapy, Biomaterials, 2017, 136, 98-114


34. Xi Hu#, Fangyuan Li#, Nabila Noor, Daishun Ling*, Platinum Drugs: from Pt(II) Compounds, Pt(IV) Prodrugs, to Pt Nanocrystals/nanoclusters, Science Bulletin, 2017, 62(8), 589–596


33. Alessandro Marchetti, Juner Chen, Zhenfeng Pang, Shenhui Li, Daishun Ling, Feng Deng*, Xueqian Kong*, Understanding Surface and Interfacial Chemistry in Functional Nanomaterials via Solid-State NMR, Advanced Materials, 2017, 29(14), 1800359


32. Tianyuan Zhang#, Jiahe Wu#, Qianhao Xu, Xiarong Wang, Jingxiong Lu, Ying Hu, Jun-ichiro Jo, Masaya Yamamoto, Daishun Ling, Yasuhiko Tabata*, Jianqing Gao*, Design of magnetic gene complexes as effective and serum resistant gene delivery systems for mesenchymal stem cells, International Journal of Pharmaceutics, 2017, 520(1-2), 1-13


31. Fangyuan Li, Jingxiong Lu, Xueqian Kong, Taeghwan Hyeon, Daishun Ling*, Dynamic Nanoparticle Assemblies for Biomedical Applications, Advanced Materials, 2017, 29(14), 1605897


30. Xiaolian Sun, Xuefeng Yan, Orit Jacobson, Wenjing Sun, Zhantong Wang, Xiao Tong, Yuqiong Xia, Daishun Ling, Xiaoyuan Chen*, Improved Tumor Uptake by Optimizing Liposome Based RES Blockade Strategy, Theranostics, 2017, 7(2), 319-32823. Peilin Yu#, Jin Li#, Jialin Jiang, Zunquan Zhao, Zhaoyuan Hui, Jun Zhang, Yifan Zheng, Daishun Ling, Lie Wang, Lin-Hua Jiang, Jianhong Luo, Xinqiang Zhu*, Wei Yang*, A Dual Role of Transient Receptor Potential Melastatin 2 Channel in Cytotoxicity Induced by Silica Nanoparticles, Scientific Reports, 2015, 5, 18171


22. Hyunjae Lee#, Youngsik Lee#, Changyeong Song#, Hye Rim Cho, Roozbeh Ghaffari, Tae Kyu Choi, Kyung Hoon Kim, Young Bum Lee, Daishun Ling, Hyuk Lee, Su Jong Yu, Seung Hong Choi, Taeghwan Hyeon*, Dae-Hyeong Kim*, An Endoscope with Integrated Transparent Bioelectronics and Theranostic Nanoparticles for Colon Cancer Treatment, Nature Communications, 2015, 6, 10059


21. Rui Chen#, Daishun Ling#*, Lin Zhao, Shuaifei Wang, Ying Liu, Ru Bai, Seungmin Baik, Yuliang Zhao, Chunying Chen*, Taeghwan Hyeon*, Parallel Comparative Studies on Mouse Toxicity of Oxide Nanoparticle- and Gadolinium-Based T1 MRI Contrast Agents, ACS Nano, 2015, 9(12), 12425-12435


ACS Nano.jpeg


20. Daishun Ling, Nohyun Lee, Taeghwan Hyeon*, Chemical Synthesis and Assembly of Uniformly Sized Iron Oxide Nanoparticles for Medical Applications, Accounts of Chemical Research, 2015, 48 (5), 1276-1285(ESI 高被引)


20Accounts of Chemical Research.gif


19. Yongsheng Yu, Jianpeng Wang, Jiahui Liu, Daishun Ling*, Jiang Xia*, Functional Assembly of Protein Fragments Induced by Spatial Confinement, PLoS ONE, 2015, 10(4), 0122101


18. Nohyun Lee#, Dongwon Yoo#, Daishun Ling, Mi Hyeon Cho, Taeghwan Hyeon*, Jinwoo Cheon*, Iron Oxide Based Nanoparticles for Multimodal Imaging andMagnetoresponsive Therapy, Chemical Reviews, 2015, 115 (19), 10637–10689


17. Donghee Son#, Jongha Lee#, Dong Jun Lee#, Roozbeh Ghaffari, Sumin Yun, Seok Joo Kim, Ji Eun Lee, Hye Rim Cho, Soonho Yoon, Shixuan Yang, Seunghyun Lee, Shutao Qiao, Daishun Ling, Sanghun Shin, Jun-Kyul Song, Jaemin Kim, Taeho Kim, Hakyong Lee, Jonghoon Kim, Min Soh, Nohyun Lee, Cheol Seong Hwang, Sangwook Nam, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon*, Seung Hong Choi*, Dae-Hyeong Kim*, Bioresorbable Electronic Stent Integrated with Therapeutic Nanoparticles for Endovascular Diseases, ACS Nano, 2015, 9(6), 5937–5946


23. Peilin Yu#, Jin Li#, Jialin Jiang, Zunquan Zhao, Zhaoyuan Hui, Jun Zhang, Yifan Zheng, Daishun Ling, Lie Wang, Lin-Hua Jiang, Jianhong Luo, Xinqiang Zhu*, Wei Yang*, A Dual Role of Transient Receptor Potential Melastatin 2 Channel in Cytotoxicity Induced by Silica Nanoparticles, Scientific Reports, 2015, 5, 18171


22. Hyunjae Lee#, Youngsik Lee#, Changyeong Song#, Hye Rim Cho, Roozbeh Ghaffari, Tae Kyu Choi, Kyung Hoon Kim, Young Bum Lee, Daishun Ling, Hyuk Lee, Su Jong Yu, Seung Hong Choi, Taeghwan Hyeon*, Dae-Hyeong Kim*, An Endoscope with Integrated Transparent Bioelectronics and Theranostic Nanoparticles for Colon Cancer Treatment, Nature Communications, 2015, 6, 10059


21. Rui Chen#, Daishun Ling#*, Lin Zhao, Shuaifei Wang, Ying Liu, Ru Bai, Seungmin Baik, Yuliang Zhao, Chunying Chen*, Taeghwan Hyeon*, Parallel Comparative Studies on Mouse Toxicity of Oxide Nanoparticle- and Gadolinium-Based T1 MRI Contrast Agents, ACS Nano, 2015, 9(12), 12425-12435


ACS Nano.jpeg


20. Daishun Ling, Nohyun Lee, Taeghwan Hyeon*, Chemical Synthesis and Assembly of Uniformly Sized Iron Oxide Nanoparticles for Medical Applications, Accounts of Chemical Research, 2015, 48 (5), 1276-1285(ESI 高被引)


20Accounts of Chemical Research.gif


19. Yongsheng Yu, Jianpeng Wang, Jiahui Liu, Daishun Ling*, Jiang Xia*, Functional Assembly of Protein Fragments Induced by Spatial Confinement, PLoS ONE, 2015, 10(4), 0122101


18. Nohyun Lee#, Dongwon Yoo#, Daishun Ling, Mi Hyeon Cho, Taeghwan Hyeon*, Jinwoo Cheon*, Iron Oxide Based Nanoparticles for Multimodal Imaging andMagnetoresponsive Therapy, Chemical Reviews, 2015, 115 (19), 10637–10689


17. Donghee Son#, Jongha Lee#, Dong Jun Lee#, Roozbeh Ghaffari, Sumin Yun, Seok Joo Kim, Ji Eun Lee, Hye Rim Cho, Soonho Yoon, Shixuan Yang, Seunghyun Lee, Shutao Qiao, Daishun Ling, Sanghun Shin, Jun-Kyul Song, Jaemin Kim, Taeho Kim, Hakyong Lee, Jonghoon Kim, Min Soh, Nohyun Lee, Cheol Seong Hwang, Sangwook Nam, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon*, Seung Hong Choi*, Dae-Hyeong Kim*, Bioresorbable Electronic Stent Integrated with Therapeutic Nanoparticles for Endovascular Diseases, ACS Nano, 2015, 9(6), 5937–594616. Daishun Ling#, Hongping Xia#, Wooram Park, Michael J. Hackett, Changyeong Song, Kun Na, Kam Man Hui*, Taeghwan Hyeon*, pH-Sensitive Nanoformulated Triptolide as a Targeted Therapeutic Strategy for Hepatocellular Carcinoma, ACS Nano, 2014, 8(8), 8027-8039


16 ACS Nano.gif


15. Daishun Ling, Michael J. Hackett, Taeghwan Hyeon*, Surface Ligands in Synthesis, Modification, Assembly and Biomedical Applications of Nanoparticles, Nano Today, 2014, 9(4), 457-477


15 Nano Today.jpg


14. Daishun Ling#, Liqian Gao#, Jianpeng Wang, Mohammadreza Shokouhimehr, Jiahui Liu, Yongsheng Yu, Michael J. Hackett, Pui-Kin So, Bo Zheng, Zhongping Yao, Jiang Xia*, Taeghwan Hyeon*, A General Strategy for Site-Directed Enzyme Immobilization by Using NiO Nanoparticle Decorated Mesoporous Silica, Chemistry - A European Journal Communication, 2014, 20(26), 7916-7921


14 Chemistry - A European Journal   .jpg


13. Wooram Park#, Han Na Yang#, Daishun Ling, Hyeona Yim, Taeghwan Hyeon, Kun Na*, Keun-Hong Park*, Multi-modal Transfection Agent based on Monodisperse Magnetic Nanoparticles for Stem Cell Gene Delivery and Tracking, Biomaterials, 2014, 35 (25), 7239-7247


12. Seungho Yu#, Xiaohui Guo#, Daishun Ling#, Dong Young Chung, Aihua Ji, Mohammadreza Shokouhimehr, Taeghwan Hyeon*, Yung-Eun Sung*, Facile Synthesis of Nanostructural Carbon Nanotubes/Iron Oxide Hybrids for Lithium Ion Battery Anodes, Royal Society of Chemistry Advances, 2014, 4(70), 37365-37370


11. Daishun Ling, Michael J. Hackett, Taeghwan Hyeon*, Cancer Imaging: Lighting up Tumours, Nature Materials, 2014, 13(2), 122-124


nmat3860-f1.jpg


10. Daishun Ling#, Wooram Park#, Sin-jung Park, Yang Lu, Kyoung Sub Kim, Michael J. Hackett, Byung Hyo Kim, Hyeona Yim, Yong Sun Jeon, Kun Na*, Taeghwan Hyeon*, Multifunctional Tumor pH-Sensitive Self-Assembled Nanoparticles for Bimodal Imaging and Treatment of Resistant Heterogeneous Tumors, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136(15), 5647-5655 (ESI 高被引)


10 Journal of the American Chemical Society.gif

Prev 1 2 Next

1. Daishun Ling, Taeghwan Hyeon, Magnetic Nanomaterials for Therapy, Magnetic Nanomaterials: Fundamentals, Synthesis and Applications, Yanglong Hou, David J. Sellmyer, John Wiley & Sons, 2017,13, 393-438. (著作)

2. Yang Du, Shuying Wang, Fangyuan Li, Daishun Ling, The Strategies of Nanomaterials for Therapy, In: Xue Xue.(eds) Nanomedicine in Brain Diseases. Springer, Singapore, 2019, 83-114. (著作)

3. Fangyuan Li, Shuying Wang, Dokyoon Kim, Daishun Ling, Surface-Modified Magnetic Nanoparticles in Medicine, Handbook of Materials for Nanomedicine: Metal-Based and Other Nanomaterials, Jenny Stanford Publishing, 2020, 147-200. (著作)